• VII2018
  VII Annals de L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

  ÍNDEX

  ANNAL VII

  ANNAL IV

  Presentació

  Lluís Jou i Mirabent, President de l’A. de J. i L. de C

  MEMBRES DE L’ACADÈMIA
  (del 13 desembre 2016 al 30 de octubre de 2018)

  CURS ACADÈMIC 2016-2017

  • SESSIÓ INAUGURAL CURS 2016-2017. 13 DE DESEMBRE DE 2016
   • Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Curs 2015-201. Lluís Jou i Mirabent.
   • Paraules per a l’acceptació del càrrec de President de l’A. de J. i L. de C.
   • Paraules de comiat. Josep-D. Guàrdia i Canela.

  Comunicacions

  • (7-2-2017). La problemática dels habitatges d’ús turístic en l’àmbit de la propietat horitzontal a Catalunya. Maria Eugènia Alegret / Lluís Jou i Mirabent.
  • (7-3-2017). La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Miquel Tarragona Coromina.
  • (21-3-2017). Modificació judicial de la capacitat i exercici del dret de sufragi. Joan Egea Fernández .
  • (4-4-2017). La virtud denominada «humanidad» y su trascendencia jurídica con motivo del homenaje por mi 50 aniversario como académico. Josep J. Pintó Ruiz.
  • (24-4-2017). Algunas cuestiones en torno a la llamada responsabilidad «civil ex delicto». Ma José Magaldi Paternostro.
  • (9-5-2017).Verdad y veracidad: el derecho naturalizad. Pablo Salvador Coderch.
  • (23-5-2017). La Revista Jurídica de Catalunya, fruit d’una llarga i persistent voluntat. Eugeni Gay Montalvo.


  * * *


  CURS ACADÈMIC 2017-2018

  • SESSIÓ INAUGURAL CURS 2017-2018. 21 DE NOVEMBRE DE 2017.
   • Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Curs 2016-2017. Francesc Tusquets Trias de Bes.

  Comunicacions

  • (4-10-2017). Conferència permanent d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes. Josep-D. Guàrdia i Canela.
  • (7-11-2017). El trasllat del domicili de les societats mercantils. Francesc Tusquets Trias de Bes.
  • (21-11-2017). Una relectura de la regulació del veïnatge civil en el Codi Civil Espanyol. Lluís Jou i Mirabent.
  • (6-3-2018). Nuevas consideraciones en relación a la aplicación del Reglamento 650/2012, en materia de sucesiones. Alegría Borrás.
  • (20-3-2018). El document notarial en suport electrònic. Enric Brancós Núñez.
  • (10-4-2018). ¿Accés a la confessió i a la comunió dels divorciats i tornats a casar?. Lluís Martínez Sistach.
  • (24-4-2018). La manca de relació continuada com a causa de desheretament i d’extinció dels aliments entre parents en el CCCat . Maria Eugènia Alegret Burgués.
  • (29-5-2018). Desde la tortosina «hipoteca a traza de venta» a la preocupante garantía de la compraventa a carta de gracia en el CCCat . Elías Campo Villegas.

  Necròlògiques

  • Necrològica de l’acadèmic Dr. Víctor Reina Bernáldez. Joan Josep López Burniol.

  Actes especials

  • Laudatio del profesor Pau Salvador i Coderch, en ocasió del lliurament al Premi Josep M. Puig Salellas. Encarna Roca Trías.

  SESSIÓ SOLEMNE APERTURA CURS ACADÈMIC 2018-2019 I DISCURS D’INGRÉS DE L’IL.LM SR. ANTONIO CUMELLA GAMINDE

  • Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Curs 2017-2017. Francesc Tusquets Trias de Bes.
  • Publicitat immobiliària i protección registral en el dret català històric. Discurs d’ingrés. Antonio Cumella Gaminde.
  • Discurs de contestació. Josep-D. Guàrdia i Canela.
  • Discurs llegit a la sessió solemne d’obertura del curs 2018-2019. Lluís Jou Miraben.
 • VI2016
  VI Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

  ÍNDEX

  ANNAL VI

  Índex

  Presentació (Guàrdia)

  Membres de l’Acadèmia (del 1 octubre 2014 al 30 de setembre de 2016)

  CURS 2014/15

  Sessió inaugural 14 octubre 2014

  • Memòria. Lluís Jou
  • Discurs inaugural. Núria de Gispert Català, Acadèmica i Presidenta del Parlament: « El nostre dret i la seva vitalitat en el Tricentenari de 1714”»
  • Discurs de cloenda del President

  Sessió inaugural del Curs Interacadèmic 22 gener 2015

  • Discurs del President
  • Discurs de Alegria Borrás “El Dret de l’aigua i el dret a l’aigua” O

  Sessió de recepció de 16 juny 2015

  • Discurs d’ingrés de l’Acadèmic electe, Pau Salvador Coderch “Relaciones de complacencia en el entorno digital”
  • Contestació . Ignacio Sancho Gargallo
  • Discurs de cloenda del President

  Sessions obertes

  • 22 octubre 2014. José Antonio Gómez Segade
   • Presentació de l’acte. President
   • Presentació del ponent. Rafael Jiménez de Parga
   • Ponència de José Antonio Gómez Segade. “El ordenado empresario y otros personajes en la legislación mercantil

  Comunicacions

  • 11 de novembre 2014. Maria Eugenia Alegret Burgués: “La regulació de la llegítima en les diferents legislacions espanyoles”
  • 13 gener 2015. Lluís Puig Ferriol. “El règim jurídic de la declaració d’absència d’una persona que ostenta el veïnatge civil català després de la vigència del llibre segon del Codi civil català”.
  • 24 febrer 2015. Robert Follia Camps: “Capacitat per atorgar testament (Estudi entorn de tres Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
  • 10 març 2015. Elias Campo Villegas i Francesc Tusquets Trias de Bes. “XXV anys del Tribunal Arbitral de Barcelona”.
  • 12 de maig 2015. José Juan Ferreiro Lapatza. “ Autonomia y federalismo fiscal”
  • 9 juny 205. Eugeni Gay Montalvo. “ Reflexión sobre el recurso de amparo...”

  Necrològiques

  No n’hi ha hagut

  Actes especials

  • 26 novembre 2014. Conferència del President a la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación: “L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya: Una historia de relaciones interacadémicas”.
  • 13 de desembre de 2014 VI Premi Puig Salellas al Ferrán Badosa i Coll.
   • Laudatio per Sr. Follía
   • Discurs agraïment Badosa
  • 14 abril 2015 Homenatge Font Rius
   • Paraules President
   • Paraules President Acadèmia Bones Lletres
   • Paraules Presidenta Parlament
   • Paraules homenatjat
  • 27 de maig 2015 Jornada Registradors
   • Paraules Guàrdia
   • Paraules Puig Ferriol
   • Taula rodona (Cumella)
   • Paraules Ferràn Badosa

  * * *

  CURS 2015/16

  Sessió inaugural octubre 2015

  • Memòria. Lluís Jou OK
  • Discurs de recepció de l’Acadèmic electe Lluís Martínez Sistach
  • Discurs de contestació. Josep-J. Pintó i Ruiz
  • Discurs de cloenda del President

  Sessions obertes

  • 16 desembre 2015. Javier Boix Reig
   • Presentació de l’acte. Guàrdia
   • Presentació del Ponent. Córdoba
   • Javier Boix Reig: “La corrupción y la justicia penal”

  Comunicacions

  • 3 novembre 2015. Eudald Vendrell. “Sobre la incidencia de la ruptura matrimonial...”
  • 19 gener 2016. José-J. Pintó Ruiz. “ ¿la necesidad de institucionalitzar la constancia de un fundamento...”
  • 16 febrer 2016. José-J. Ferreiro Lapatza. “La complicación del ordenamiento fiscal”
  • 1 marzo 2016. Alegría Borrás.” El Reglamento de la UE en materia de sucesiones...”
  • 15 marzo 2016. Antonio Cumella Gaminde. “ El acords de custodia del territori”
  • 12 abril 2016. Elias Campo Villegas. “¿Ha incidido en la naturaleza jurídica de la función notarial, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria?
  • 26 abril 2016. Enric Brancós Nuñez: “El certificat successori europeu”
  • 10 maig 2016. Agustín Luna Serrano: “: “La Reglamentación de las operaciones de inversión en la denominada “MiFID II”.
  • 7 juny 2016. Francesc Tusquets Trias de Bes.
  • ...

  Necrològiques

  • 13 octubre 2015. “Antonio de P. Escura Viñuela” per Francesc Tusquets Trias de Bes

  Actes especials

  • 2 desembre 2015. VII Premi Puig Salellas
   • Laudatio per Encarna Roca Trias
   • Paraules d’agraïment de Lluís Puig Ferriol
  • 12 de maig . Conferencia a la UIC . Sr. Guàrdia sobre “La llibertat i Dret Civil de Catalunya”
  • 26 maig 2016. Jornada. Conjunta amb Col·legi de Registradors: “La utilización de fuentes europeas, convencionales e internas en supuestos ante autoridades españolas”.
   • Paraules institucionals introductòries del Sr. Suárez i el Sr. Guàrdia
   • Crònica de les Jornades, a càrrec de la Dra. Borrás
   • Ponències dels coordinadors de les Jornades: Dra. Borrás i Sr. Valle
   • Ponències dels acadèmics intervinents: Sra. Alegret i Sr. Pintó
  • 22/24 setembre 2016. IX Congrés d’Acadèmies Iberoamericanes de Asunción (Paraguay)
  • Pendent de celebrar
   • Xxx
  • 9 novembre 2016. VIII Premi Puig Salellas
   • Laudatio per Lluis Jou i Mirabento
   • Paraules d’agraïment de Lopez Burniol
 • V2014
  VI Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

  ÍNDEX

  ANNAL V

  ANNALS V

  Índex

  Presentació

  Membres de l’Acadèmia (del 1 octubre 2012 al 30 de setembre de 2015

  CURS 2012/13

  Sessió inaugural 6 novembre 2012

  • Memòria Mullerat
  • Discurs de recepció Francesc Tusquets Trias de Bes: « Abús del dret i tutela de la minoria a les societats de capital»
  • Contestació. Rafael Jiménez de Parga
  • Discurs del President

  Sessions obertes

  • 16 abril 2013. Luis Martí Mingarro
   • Presentació de l’acte. President
   • Presentació del ponent. Francesc Tusquets Trias de Bes
   • Ponència de Luis Martí Mingarro.”Productos financieros: consentimiento, información y seguridad jurídica”

  Comunicacions

  • 30 d’octubre 2012. Enric Brancós: El deed i l’escriptura en la transmissió immobiliària”
  • 4 desembre 2012. Alegria Borras: “El Reglament (UE) número 650/2012del Parlament europeu i el Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, llei aplicable, reconeixement i execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució de documents públics en matèria de successions mortis causa i la creació d’un certificat successori europeu”.
  • 8 gener 2013 Maria Eugènia Alegret.”La liquidació del règim de separació de béns en el llibre II del Codi civil de catalunya: la compensació per raó del treball”
  • 5 febrer 2013 Antonio de P. Escura Viñuela, “La naturaleza jurídica de la propiedad intelectual”.
  • 5 Març 2013 Josep Joan Pintó “La aplicación de los artículos 1124 y 1504 del Código civil y 11 de la Ley Hipotecaria y 59 de su Reglamento
  • 7 maig 2013 Robert Follia Camps: “Algunes consideracions fonamentals en la regulació de les parelles de fet.”
  • 28 maig 2013, Ramon Mullerat Balmaña:” Certus an et incertus quando. Una petita història del futur de l’arbitratge”.
  • 2 juliol 2013. Presentació del llibre monogràfic de la RJC sobre arbitratge
   • Paraules del President
   • Presentació a càrrec de Daniel Vázquez i Francesc Tusquets.
  • XX gener 2013. Josep-D. Guàrdia Canela: VIII CONGRES D’ACADÈMIES JURÍDIQUES IBEROAMERICANES. Crònica del Congrés i presentació de les conclusions de la Secció primera: “DISCIPLINA FISCAL, DISCIPLINA MONETARIA Y REGULACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL”

  Necrològiques

  • 14 desembre 2012. Manuel Albaladejo García per Lluis Puig Ferriol
  • 19 febrer 2013. José Luis Mezquita del Cacho per Joan-Josep López Burniol

  Actes especials

  • 20-28 novembre 2012 Congrés Santiago Xile
  • Paraules President
  • Comunicació Jiménez de Parga
  • Comunicació Jiménez de Parga
  • Homenaje Gaxiola. Desembre 2012
  • 12 març 2013. Sessió arbitratge Tortosa. Paraules Guàrdia (Presentaciói ponència),Mullerat, Alegret. Pintó i Campo
  • 16 maig 2013 Homenatge Alegria Borrás. Paraules Borrás, Roca Trias i Guàrdia

  * * *

  CURS 2013/14

  Sessió inaugural octubre 2013

  • Memòria Jou
  • Comunicació de Ramon Mullerat llegida per Bernat Mullerat: “Brevíssima història de l’arbitratge amb un afegitó del seu pas per Poblet”
  • Discurs Sancho Gargallo
  • Discurs del President

  Sessions obertes

  • 5 novembre 2013
   • Presentació de l’acte i del Ponent. President
   • Rafael Navarro Valls: “El principio jurídico de laicidad””

  Comunicacions

  • 19 novembre 2013. Ferran Badosa: “Formes d’accés a la propietat: propietat temporal i propietat compartida”
  • 10 desembre 2013. Eugeni Gay “Reflexions a propòsit del Projecte de llei sobre les persones gays, lesbianes, bisexuals i transexuals”
  • 17 desembre 2013. Rafael Jiménez de Parga “Noticia sobre el documento de propuesta de Código Mercantil, elevado al Gobierno el 17 de junio de 2013”
  • 28 gener 2014. Maria Eugènia Alegret “La situació actual de la mediació a la Unió Europea, a Espanya i a Catalunya”.
  • 11 febrer 2014. Francesc Tusquets Trias de Bres “Comentaris dels aspectes mercantils de la llei de suport als emprenedors”
  • 25 febrer 2014. Eudald Vendrell Ferrer, “Qüestions sobre llegats: sentència del Tribunal Suprem de 14 març 2012”
  • 8 abril 2014. Maria José Magaldi Paternostro “Ilícito civil y negocio jurídico criminalizado ¿son posibles criterios objetivos de diferenciación?
  • 29 abril 2014. Agustín Luna Serrano: “Sobre las versades oficiales en el Derecho”
  • 13 mayo 2014. Josep-D. Guàrdia Canela: “Interrelacions acadèmiques”
  • 10 juny 2014. Tomàs Giménez Duart “Crítica, breve y severa de dos Sentencias del Tribunal Supremo en materiade representación”.

  Necrològiques

  • 5 octubre 2013. “Ramon Ma. Mullerat Balmaña, Home de fe, para de família, advocat i acadèmic” per Josep-D. Guàrdia Canela (Remissió al discurs inaugural)
  • 27 maig 2014 “Eminentíssim i Reverendíssim Sr. Cardenal Ricard Maria Carles i Gordó” per Elias Campo Villegas

  Actes especials

  • 11 desembre 2013. Acte homenatge Mezquita. Paraules President i López Burniol
  • 21 març 2014 Homentage de la RJC a Encarna Roca.
   • Paraules President
   • Paraules Gay
   • Conferència Encarna. El dret de famílja com a dret de llibertat i de llibertats”
   • Alegría Borràs, Novetats en el Dret internacional de família”

  • 27 maig 2014
   • Presentació de l’acte i del Ponento Leopoldo Tolivar Alas: “El concepto plural de error en el Derecho público”-- 24 febrer. Presentació llibre Sosa Wagner. Paraules Córdoba i President- 7 abril 2014. Intervenció President Ple Acadèmics Numeraris RAJL- 23 maig 2014. XXV Aniversari TSJCat. Paraules Alegret i Guàrdia- 10 maig 2014. Sessió cloenda Montserrat. Paraules President.

  Actes especials

  • 11 desembre 2013. Acte homenatge Mezquita. Paraules President i López Burniol
  • 21 març 2014 Homentage de la RJC a Encarna Roca.
   • Paraules President
   • Paraules Gay
   • Conferència Encarna. El dret de famílja com a dret de llibertat i de llibertats”
   • Alegría Borràs, Novetats en el Dret internacional de família”
  • 24 febrer. Presentació llibre Sosa Wagner. Paraules Córdoba i President7 abril 2014. Intervenció President Ple Acadèmics Numeraris RAJL23 maig 2014. XXV Aniversari TSJCat. Paraules Alegret i Guàrdia10 maig 2014. Sessió cloenda Montserrat.

  Paraules President

 • IV2012
  IV Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

  ÍNDEX

  ANNAL IV

  ANNAL IV

  Presentació

  Membres de l’Acadèmia (del 30 setembre 2010 al .de 2015

  Curs 2010/11

  • Sessió inaugural 26 octubre 2010
  • Memòria del Curs 2009/2010 Ramon Mullerat Balmaña
  • Discurs de recepció. Ignacio Sancho: «Iuris prudentia del juez civil»
  • Contestació. Ramon Mullerat
  • Discurs de cloenda del President

  Sessió de recepció 16 novembre 2010

  • Ma. Eugenia Alegret: «La rescissió per lesió a la jurisprudència del TSJC»
  • Contestació Lluis Jou
  • Discurs de cloenda del President

  Comunicacions

  • 9 de novembre 2010. Escura, Guardia i Luna: “VII Congrés d’Acadèmies d’Iberoamèrica: Crònica del Congrés i presentació de les Conclusions”
  • 1 de febrer 2011. Antoni de P. Escura «Sant Raimon de Penyafort, català universal i patró dels juristes. Autor de la compilació de les lleis de l’Església(Decretals 1234) vigent fins a l’any 1917. Breu estudi d’investigació de la llei de l’Església de l’època i referència sobre el tractadista de dret canònic».
  • 15 de febrer 2011. Josep J. Pintó «Reflexions vers la tàcita revocació de testament per la incidència del divorci, la nul·litat o la separació en el matrimoni, o en la unió de fet entre el causant (o la causant) i l’hereu (o hereva)».
  • 1 de març 2011. Josep-D. Guàrdia: «A propòsit de la regulació de la successió dels impúbers als articles 425, 5-9 i 444.1 del Codi Civil de Catalunya: Una qüestió de tècnica legislativa i un modest homenatge a la figura de Ramon Coll i Rodés (1883-1948)».
  • 15 de març 2011. Joan-Josep López Burniol «El notari Noguera: notes biogràfiques d’un notari socialment implicat».
  • 5 d’abril 2011. José-Juan Ferreiro Lapatza: «Orden jurídico, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones».
  • 26 d’abril 2011. Ignacio Sancho Gargallo: «El fair use como límite natural de los derechos de propiedad intelectual».
  • 17 de maig 2011. Mullerat: «Els procediments judicials i arbitrals. Comparació entre el common law i el civil law: dos vehicles diferents però convergents».
  • 24 de maig 2011. Pintó «L’apartat 2 de l’article 465-2 del CCC” vers els articles 28 i 34 de la Llei hipotecària».

  Necrològiques

  • 29 març. Octavio Pérez-Vitoria a càrrec de Juan Córdoba Roda

  Actes especials

  • Primavera-estiu 2010. Conferències d’Acadèmics als actes de Commemoració del 50è aniversari de la Compilació organitzats per l’Il·ltre. Col·legi de Notaris de Catalunya
   • Juan-J. López Burniol: “L’impuls polític de la Compilació” (es publica més endavant formant part del número monogràfic (2010/4) de la RJC amb ocasió del Cinquantè aniversari de la Compilació)
   • Elias Campo Villegas. “Sobre los regímenes económico matrimoniales en Tortosa
   • Robert Follia Camps “Significat i importància de la Compilació”
  • 6 juliol 2010. Presentació del llibre de Ramon Mullerat Balmaña sobre: “International Corporate Social Responsability”
   • Notícia
   • Paraules del President
  • Novembre 2010. Revista Jurídica de Catalunya. Número monogràfic 2010/4 amb ocasió del Cinquantè aniversari de la Compilació
   • Josep-D. Guardia: “La Compilació del Dret Civil de Catalunya i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya”
   • Joan-Josep López Burniol “L’impuls polític de la Compilació”
   • Joan Bms. Vallet de Goytisolo: “En el Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya: Algunes reflexions i recordatoris”
   • Alegria Borrás: Quin hauria de ser erl paper del veïnatge civil en el Dret Interregional del futur?
   • Lluís Puig Ferriol: “L’evolució del fideïcomís”
   • Encarna Roca: “De la llegítima a la llegítima. De la pars hereditatis a la pars valoris”.
  • 1 de desembre 2010 , acte d’atorgament del II Premi Puig Salellas al señor Joan Bms. Vallet de Goytisolo. Paraules de Lopez Burniol
  • 14 desembre 2010 Homenatge Dr. Font. Paraules del President.
  • 24 de febrero 2011, conferència del senyor Follía sobre «El nuevo derecho de familia en Cataluña. Análisis del Libro II de su Código Civil», a l’Academia Matritense del Notariado
  • 1 març 2011. Publicació del Liber amicorum en homenaje al Prof. Dr. Luis Moisset de Espanés.Treball del president Josep-D. Guàrdia Canela sobre «Notas sobre el albaceazgo en el Derecho civil de Catalunya»
  • 25 març 2011. Presentació a Cardona del llibre “Vida i pensament de Ramon Martí d’Eixalà”. Paraules del President- 31 de maig 2011. Homenatge Sr. Jordi Bonet
  • 13 de juliol 2011. Presentació llibre Amadeu Hurtado. Paraules President i Sr. Vendrell.

  * * *

  Curs 2011/12

  Sessió inaugural 27 octubre 2011

  • Memòria Ramon Mullerat Balmaña
  • Discurs de recepció Joan Egea Fernández: “Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya
  • Contestació. Encarna Roca Trias

  Discurs del President

  • Sessió de recepció 29.05.2012
  • Discurs José Juan Ferreiro Lapatza: “La derrota del derecho”
  • Contestació Juan Córdoba Roda
  • Discurs del President

  Sessions obertes

  • 15 novembre 2011
   • Presentació de l’acte. President
   • Presentació Ponent. Juan Córdoba Roda
   • Gonzalo Rodríguez Mourullo: “El secreto de las comunicaciones entre el abogado y su defendido”
  • 6 març 2012
   • Presentació de l’acte. President
   • Presentació Ponent. Ramon Mullerat Balmaña
   • Manuel Olivencia Ruiz: “El arbitraje en España. Impacto de la ley de reforma 11/2011 de 22 de mayo”

  Comunicacions

  • 24 gener 2012. Ma. Eugenia Alegret. “Els terminis de la prescripció extintiva en el dret d’obligacions a Catalunya: una qüestió problemàtica”.
  • 7 febrer 2012. Robert Follia: “La defensa de la persona en el llibre II del CCC: Mitjans per a la seva protecció”
  • 21 febrer 2012. José Juan Ferreiro: “Concierto económico y pacto fiscal”
  • 20 març 2012. Rafael Jiménez de Parga: “Los vocablos esenciales del artículo primero del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829”
  • 17 d’abril 2012. Elias Campo; “Desencuentro en algunos regímenes económico-matrimoniales en Catalunya
  • 8 de maig 2012. Pintó: “La reserva d’edificar, sobreelevar i subedificar al Codi Civil de Catalunya. Aïllament de figures afins: el dret de vol i el dret de superfície”.

  Necrològiques

  • 13 desembre 2011. Josep Ma. Pou de Avilés per Agustín Luna Serrano
  • 10 gener 2012. Joan Verger Garau per Robert Follia Camps
  • 5 juny 2012. Angel Martínez Sarrión per Elias Campo Villegas

  Actes especials

  • 13 novembre 2011. III Premi Puig Salellas a Pintó. Paraules President
  • 24 novembre 2011. Acte homenatge a Joan Verger i Grau. Paraules de Follia (remissió a la Necrològica publicada en l’apartat anterior), Giner i Guàrdia.
  • 15 maig 2012. Homenatge pòstum Vallet. Paraules President, Pintó, López Burniol, Ollé, Landelino Lavilla
  • 14 juny2012. IV Premi Puig Salellas. Paraules de la premiada, Encarna Roca Trias.
 • III2008
  III Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

  ÍNDEX

  ANNAL III

  ÍNDEX

  A N N A L S III • II2008
  II Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

  ÍNDEX

  ANNAL II
 • I2006
  I Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

  ÍNDEX

  ANNAL I

Els Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya donen compte de l’activitat corporativa que succeeix durant els cursos acadèmics. En els “Annals” es recull informació corporativa, el contingut de les sessions públiques i solemnes, de les sessions obertes i de les sessions ordinàries. Consten totes les comunicacions presentades en forma escrita. Es tanca amb la informació i intervencions en actes especials en què han intervingut l’Acadèmia o alguns dels seus membres.

Actualment s’han publicat sis volums dels Annals.