L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Te els seus precedents l’any 1777. Fou fundada el 1840 i restaurada l’any 1954. Reconeguda com a Corporació de Dret Públic pel Decret 2009/1966, està inscrita al Registre d’Acadèmies de la Generalitat per Resolució de 8 de juny de 1988.

Té per finalitats l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.

Els seus instruments són: l’estudi, la discussió i el debat doctrinal de temes jurídics en sessions privades i públiques; la col·laboració amb d’altres institucions jurídiques; l’estudi de les disposicions legals per orientar-ne l’aplicació i per formular propostes de reforma; l’elaboració d’informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques; l’organització de congressos; la convocatòria de concursos per premiar treballs; la creació de càtedres i l’organització de conferències, i la publicació de treballs fets o patrocinats per la mateixa Acadèmia.

Els estatuts vigents varen ser aprovats el 20 de juny de 1988.

ESTATUTS

Són els últims d’una llarga relació de reformes de la normativa interna, que supera la dotzena, promogudes en diferents moments de la seva història, en una línia que ha esdevingut una constant en la corporació, com una manera de renovar els seus objectius i potenciar la difusió i l’eficàcia de la seva activitat científica.

PRESIDENTS

Lluis Jou i Mirabent

Actual president de l’Acadèmia

PRESIDENTS

Entre els presidents que han dirigit aquesta institució acadèmica figuren els noms de personatges rellevants i juristes de prestigi en el món jurídic català.

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern regeix
l’Acadèmia i la representa en
sessions externes.

TRANSPARÈNCIA A L’ACADÈMIA
DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA DE
CATALUNYA