TRANSPARÈNCIA A L’ACADÈMIA DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA DE CATALUNYA

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal (http://www.ajilc.cat/transparencia) té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat acadèmica, garantint el dret d’accés a la informació relativa a la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (AJiLC).

Cal tenir en compte que l’Acadèmia continuadora de la institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent.

Reconeguda com a Corporació de Dret Públic pel Decret 2009/1966, està inscrita al Registre d’Acadèmies de la Generalitat per Resolució de 8 de juny de 1988.

 • INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
 • INFORMACIÓ ECONÒMICA

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT I DADES DE CONTACTE

Seu:

Il.lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
c/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
Telf.: 934 6011211
E-mail: academia@icab.cat i ajilc@ajilc.cat

NIF:

Q-0868017-E


Horari:

De dilluns a dijous de 9h a 18h i divendres de 9h a 15h.

Horari d’estiu:

De dilluns a divendres de 9 a 15h., de l’1 de juliol al 15 de setembre

FUNCIONS DE L’ ACADÈMIA

Segons els seus Estatuts les funcions de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.

Els seus instruments són:

 • l’estudi, la discussió i el debat doctrinal de temes jurídics en sessions privades i públiques.
 • la col·laboració als treballs científics d’altres institucions jurídiques.
 • l’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació i formular propostes de reforma.
 • l’elaboració d’informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques.
 • l’organització de congressos.
 • la convocatòria de concursos per premiar treballs.
 • la creació de càtedres i l’organització de conferències.
 • la publicació de treballs fets o patrocinats per la mateixa Acadèmia.

NORMATIVA D’APLICACIÓ:

Els Estatuts vigents aprovats el 20 de juny de 1988, són els últims d’una llarga relació de reformes de la normativa interna, promogudes en diferents moments de la seva història, en una línia que ha esdevingut una constant en la corporació, com una manera de renovar els seus objectius i potenciar la difusió i l’eficàcia de la seva activitat científica.

NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

En la sessió ordinària d'Acadèmics de Número celebrada el dia 18 de desembre de 2018, atesa la necessitat de la renovació parcial de la Junta de Govern per cobrir els càrrecs de Vicepresident i tresorer es van declarar electes per unanimitat els candidats, que seguidament van prendre possessió dels seus respectius càrrecs, quedant constituïda la Junta de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya de la següent manera:

COMPOSICIÓ ACTUAL:


PRESIDENT: Francesc Tusquets i Trias de Bes

VICEPRESIDENTA: Sra. Mª Eugènia Alegret i Burgués

SECRETARI: Sr. Joaquin Tornos Mas.

CENSOR: Hble. Sr. Joan Egea Fernández

TRESORER: Sr. Antonio Cumella Gaminde

TIPUS DE DEDICACIÓ I RÈGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL

Ni la Junta de Govern ni els Acadèmics perceben cap remuneració. La Secretaria Tècnica de l’ Acadèmia, forma part del personal assalariat del Col·legi de l’ Advocacia de Barcelona. De fet, la seva dedicació a l’ Acadèmia no és exclusiva, sinó que la compatibilitza amb l’activitat de la Revista Jurídica de Catalunya i les altres funcions que eventualment se li assignen.

En aquest sentit, l’Acadèmia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya no té cap despeses de personal al seu càrrec.

RECURSOS

D’acord amb l’Art. 39 dels Estatuts sobre el règim econòmic de l’ Acadèmia i en aquest sentit s’especifica que:

Els recursos de l’Acadèmia seran:

 1. Les quotes ordinàries i extraordinàries i els drets d’ingrés o d’expedició de títols i certificacions que la Junta de Govern, d’acord amb els recursos corporatius, estableixi.
 2. Les subvencions que les corporacions públiques li concedeixin.
 3. Els donatius dels particulars.
 4. Els honoraris que la Junta de Govern fixi pels dictàmens i informes emesos per l’Acadèmia a petició de les corporacions o dels particulars.
 5. Les rendes dels seus béns.
 6. El producte de venda de les seves publicacions.

En aquest sentit però, s’ha d’especificar que les fonts d’ingressos actuals de l’ Acadèmia son les Subvencions rebudes per el Departament de Justícia de la Generalitat i per primera vegada al 2015, per part de Fundació La Caixa.

LIQUIDACIONS PRESSUPOSTÀRIES

A l’article 40, dels Estatuts s’estableix que el pressupost del proper exercici econòmic, així com l’estat de comptes de l’anterior, seran presentats pel Tresorer a la Junta de Govern, perquè hi doni la conformitat; després d’això se sotmetran a l’Acadèmia, en una sessió ordinària del mes de desembre, per a l’aprovació definitiva”

Compte-de-Resultats-2016-Full-1-1
RESUM-ESTAT-DE-COMPTES-(SINTESI)-a-31-desembre-2016-

INFORMES AUDITORIA

L’ Academia no es sotmet a Auditoria.