• VII2018
  Annals VII L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

  ÍNDICE

  ANNAL VII

  INDEX

  PRESENTACIÓ
  Lluís Jou i Mirabent, President de l’A. de J. i L. de C. ...................................... 13

  MEMBRES DE L’ACADÈMIA
  (del 13 desembre 2016 al 30 de octubre de 2018) ...............................................17

  CURS ACADÈMIC 2016-2017

  SESSIÓ INAUGURAL CURS 2016-2017. 13 DE DESEMBRE DE 2016

  Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència
  i Legislació de Catalunya. Curs 2015-2016
  Lluís Jou i Mirabent............................................................................ 25

  Paraules per a l’acceptació del càrrec de President de l’A. de J. i L. de C.

  Lluís Jou i Mirabent.............................................................................33

  Paraules de comiat

  Josep-D. Guàrdia i Canela...................................................................39 COMUNICACIONS

  La problemática dels habitatges d’ús turístic en l’àmbit de la propietat horitzontal a Catalunya (7-2-2017)
  Maria Eugènia Alegret / Lluís Jou i Mirabent................................... 45

  La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (7-3-2017)
  Miquel Tarragona Coromina...............................................................63

  Modificació judicial de la capacitat i exercici del dret de sufragi

  (21-3-2017)
  Joan Egea Fernández ...........................................................................71

  La virtud denominada «humanidad» y su trascendencia jurídica con motivo del homenaje por mi 50 aniversario como académico (4-4-2017) Josep J. Pintó Ruiz .............................................................................. 87

  Algunas cuestiones en torno a la llamada responsabilidad «civil ex delicto» (24-4-2017)
  Ma José Magaldi Paternostro...............................................................91

  Verdad y veracidad: el derecho naturalizado (9-5-2017)
  Pablo Salvador Coderch ....................................................................117

  7

  La Revista Jurídica de Catalunya, fruit d’una llarga i persistent voluntat

  (23-5-2017)
  Eugeni Gay Montalvo....................................................................... 129

  CURS ACADÈMIC 2017-2018

  SESSIÓ INAUGURAL CURS 2017-2018. 21 DE NOVEMBRE DE 2017

  Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència
  i Legislació de Catalunya. Curs 2016-2017
  Francesc Tusquets Trias de Bes.........................................................149

  COMUNICACIONS

  Conferència permanent d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes

  (4-10-2017)
  Josep-D. Guàrdia i Canela ................................................................155

  El trasllat del domicili de les societats mercantils (7-11-2017)
  Francesc Tusquets Trias de Bes ........................................................167

  Una relectura de la regulació del veïnatge civil en el Codi
  Civil Espanyol
  (21-11-2017)
  Lluís Jou i Mirabent ..........................................................................175

  Nuevas consideraciones en relación a la aplicación del Reglamento 650/2012, en materia de sucesiones (6-3-2018)
  Alegría Borrás ...................................................................................187

  El document notarial en suport electrònic (20-3-2018)
  Enric Brancós Núñez ........................................................................197

  ¿Accés a la confessió i a la comunió dels divorciats i tornats a casar?

  (10-4-2018)
  Lluís Martínez Sistach ..................................................................... 205

  La manca de relació continuada com a causa de desheretament i d’extinció dels aliments entre parents en el CCCat (24-4-2018)
  Maria Eugènia Alegret Burgués .......................................................211

  Desde la tortosina «hipoteca a traza de venta» a la preocupante garantía de la compraventa a carta de gracia en el CCCat (29-5-2018)
  Elías Campo Villegas ....................................................................... 225

  NECROLÒGIQUES

  Necrològica de l’acadèmic Dr. Víctor Reina Bernáldez

  Joan Josep López Burniol..................................................................239 8

  ACTES ESPECIALS

  Laudatio del profesor Pau Salvador i Coderch, en ocasió del lliurament al Premi Josep M. Puig Salellas
  Encarna Roca Trías............................................................................253

  SESSIÓ SOLEMNE APERTURA CURS ACADÈMIC 2018-2019 I DISCURS D’INGRÉS DE L’IL.LM SR. ANTONIO CUMELLA GAMINDE

  Memòria de les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Curs 2017-2017
  Francesc Tusquets Trias de Bes.........................................................261

  Publicitat immobiliària i protección registral en el dret català històric. Discurs d’ingrés
  Antonio Cumella Gaminde ...............................................................265

  Discurs de contestació

  Josep-D. Guàrdia i Canela.................................................................313

  Discurs llegit a la sessió solemne d’obertura del curs 2018-2019

  Lluís Jou Mirabent.............................................................................329

 • VI2016
  VI Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

  ÍNDICE

  ANNAL VI

  ANNAL IV

  Presentació

  Membres de l’Acadèmia (del 30 setembre 2010 al .de 2015

  Curs 2010/11

  Sessió inaugural 26 octubre 2010

  - Memòria del Curs 2009/2010 Ramon Mullerat Balmaña

  - Discurs de recepció. Ignacio Sancho: «Iuris prudentia del juez civil»

  - Contestació. Ramon Mullerat

  - Discurs de cloenda del President

  Sessió de recepció 16 novembre 2010

  - Ma. Eugenia Alegret: «La rescissió per lesió a la jurisprudència del TSJC»

  - Contestació Lluis Jou

  - Discurs de cloenda del President

  Comunicacions

  - 9 de novembre 2010. Escura, Guardia i Luna: “VII Congrés d’Acadèmies d’Iberoamèrica:

  Crònica del Congrés i presentació de les Conclusions”

  - 1 de febrer 2011. Antoni de P. Escura «Sant Raimon de Penyafort, català universal i

  patró dels juristes. Autor de la compilació de les lleis de l’Església(Decretals 1234) vigent fins a l’any 1917. Breu estudi d’investigació de la llei de l’Església de l’època i referència sobre el tractadista de dret canònic».

  - 15 de febrer 2011. Josep J. Pintó «Reflexions vers la tàcita revocació de testament per la incidència del divorci, la nul·litat o la separació en el matrimoni, o en la unió de fet entre el causant (o la causant) i l’hereu (o hereva)».

  - 1 de març 2011. Josep-D. Guàrdia: «A propòsit de la regulació de la successió dels impúbers als articles 425, 5-9 i 444.1 del Codi Civil de Catalunya: Una qüestió de tècnica legislativa i un modest homenatge a la figura de Ramon Coll i Rodés (1883-1948)».

  - 15 de març 2011. Joan-Josep López Burniol «El notari Noguera: notes biogràfiques d’un notari socialment implicat».

  - 5 d’abril 2011. José-Juan Ferreiro Lapatza: «Orden jurídico, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones».

  - 26 d’abril 2011. Ignacio Sancho Gargallo: «El fair use como límite natural de los derechos de propiedad intelectual»

  - 17 de maig 2011. Mullerat: «Els procediments judicials i arbitrals. Comparació entre el common law i el civil law: dos vehicles diferents però convergents».

  - 24 de maig 2011. Pintó «L’apartat 2 de l’article 465-2 del CCC” vers els articles 28 i 34 de la Llei hipotecària».

  Necrològiques

  - 29 març. Octavio Pérez-Vitoria a càrrec de Juan Córdoba Roda

  Actes especials

  - Primavera-estiu 2010. Conferències d’Acadèmics als actes de Commemoració del 50è aniversari de la Compilació organitzats per l’Il·ltre. Col·legi de Notaris de Catalunya

  - Juan-J. López Burniol: “L’impuls polític de la Compilació” (es publica més endavant formant part del número monogràfic (2010/4) de la RJC amb ocasió del Cinquantè aniversari de la Compilació)

  - Elias Campo Villegas. “Sobre los regímenes económico matrimoniales en Tortosa

  - Robert Follia Camps “Significat i importància de la Compilació”

  - 6 juliol 2010. Presentació del llibre de Ramon Mullerat Balmaña sobre: “International Corporate Social Responsability”

  - Notícia

  - Paraules del President

  - Novembre 2010. Revista Jurídica de Catalunya. Número monogràfic 2010/4 amb ocasió del Cinquantè aniversari de la Compilació

  - Josep-D. Guardia: “La Compilació del Dret Civil de Catalunya i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya”

  - Joan-Josep López Burniol “L’impuls polític de la Compilació”

  - Joan Bms. Vallet de Goytisolo: “En el Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya: Algunes reflexions i recordatoris”

  - Alegria Borrás: Quin hauria de ser erl paper del veïnatge civil en el Dret Interregional del futur?

  - Lluís Puig Ferriol: “L’evolució del fideïcomís”

  - Encarna Roca: “De la llegítima a la llegítima. De la pars hereditatis a la pars valoris”.

  - 1 de desembre 2010 , acte d’atorgament del II Premi Puig Salellas al señor Joan Bms. Vallet de Goytisolo. Paraules de Lopez Burniol

  - 14 desembre 2010 Homenatge Dr. Font. Paraules del President.

  - 24 de febrero 2011, conferència del senyor Follía sobre «El nuevo derecho de familia en Cataluña. Análisis del Libro II de su Código Civil», a l’Academia Matritense del Notariado

  - 1 març 2011. Publicació del Liber amicorum en homenaje al Prof. Dr. Luis Moisset de Espanés

  Treball del president Josep-D. Guàrdia Canela sobre «Notas sobre el albaceazgo en el Derecho civil de Catalunya» (?)

  - 25 març 2011. Presentació a Cardona del llibre “Vida i pensament de Ramon Martí d’Eixalà”. Paraules del President

  - 31 de maig 2011. Homenatge Sr. Jordi Bonet

  - 13 de juliol 2011. Presentació llibre Amadeu Hurtado. Paraules President i Sr. Vendrell.

  * * *

  Curs 2011/12

  Sessió inaugural 27 octubre 2011

  - Memòria Ramon Mullerat Balmaña

  - Discurs de recepció Joan Egea Fernández: “Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya

  - Contestació. Encarna Roca Trias

  - Discurs del President

  Sessió de recepció 29.05.2012

  - Discurs José Juan Ferreiro Lapatza: “La derrota del derecho”

  - Contestació Juan Córdoba Roda

  - Discurs del President

  Sessions obertes

  - 15 novembre 2011

  o Presentació de l’acte. President

  o Presentació Ponent. Juan Córdoba Roda

  o Gonzalo Rodríguez Mourullo: “El secreto de las comunicaciones entre el abogado y su defendido”

  - 6 març 2012

  o Presentació de l’acte. President

  o Presentació Ponent. Ramon Mullerat Balmaña

  o Manuel Olivencia Ruiz: “El arbitraje en España. Impacto de la ley de reforma 11/2011 de 22 de mayo”

  Comunicacions

  - 24 gener 2012. Ma. Eugenia Alegret. “Els terminis de la prescripció extintiva en el dret d’obligacions a Catalunya: una qüestió problemàtica”.

  - 7 febrer 2012. Robert Follia: “La defensa de la persona en el llibre II del CCC: Mitjans per a la seva protecció”

  - 21 febrer 2012. José Juan Ferreiro: “Concierto económico y pacto fiscal”

  - 20 març 2012. Rafael Jiménez de Parga: “Los vocablos esenciales del artículo primero del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829”

  - 17 d’abril 2012. Elias Campo; “Desencuentro en algunos regímenes económico-matrimoniales en Catalunya

  - 8 de maig 2012. Pintó: “La reserva d’edificar, sobreelevar i subedificar al Codi Civil de Catalunya. Aïllament de figures afins: el dret de vol i el dret de superfície”.

  Necrològiques

  - 13 desembre 2011. Josep Ma. Pou de Avilés per Agustín Luna Serrano

  - 10 gener 2012. Joan Verger Garau per Robert Follia Camps

  - 5 juny 2012. Angel Martínez Sarrión per Elias Campo Villegas

  Actes especials

  - 13 novembre 2011. III Premi Puig Salellas a Pintó. Paraules President

  - 24 novembre 2011. Acte homenatge a Joan Verger i Grau. Paraules de Follia (remissió a la Necrològica publicada en l’apartat anterior), Giner i Guàrdia.

  - 15 maig 2012. Homenatge pòstum Vallet. Paraules President, Pintó, López Burniol, Ollé, Landelino Lavilla

  - 14 juny2012. IV Premi Puig Salellas. Paraules de la premiada, Encarna Roca Trias (esperar a que les enviï amb caràcter definitiu)

 • V2014
  VI Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

  ÍNDICE

  ANNAL V
 • IV2012
  IV Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

  ÍNDICE

  ANNAL IV

  ANNALS IV

  Índex

  Presentació

  Membres de l’Acadèmia (del 30 setembre 2010 al ……………..de 2015

  Curs 2010/11

  Sessió inaugural 26 octubre 2010

  • Memòria del Curs 2009/2010 Ramon Mullerat Balmaña
  • Discurs de recepció. Ignacio Sancho: «Iuris prudentia del juez civil»
  • Contestació. Ramon Mullerat
  • Discurs de cloenda del President

  Sessió de recepció 16 novembre 2010

  • - Ma. Eugenia Alegret: «La rescissió per lesió a la jurisprudència del TSJC»
  • - Contestació Lluis Jou
  • - Discurs de cloenda del President

  Comunicacions

  • - 9 de novembre 2010: Escura, Guardia i Luna: “VII Congrés d’Acadèmies d’Iberoamèrica: Crònica del Congrés i presentació de les Conclusions”
  • - 1 de febrer 2011 Antoni de P. Escura «Sant Raimon de Penyafort, català universal i patró dels juristes. Autor de la compilació de les lleis de l’Església(Decretals 1234) vigent fins a l’any 1917. Breu estudi d’investigació de la llei de l’Església de l’època i referència sobre el tractadista de dret canònic».
  • - 15 de febrer 2011. Josep J. Pintó «Reflexions vers la tàcita revocació de testament per la incidència del divorci, la nul·litat o la separació en el matrimoni, o en la unió de fet entre el causant (o la causant) i l’hereu (o hereva)».
  • - 1 de març 2011. Josep-D. Guàrdia: «A propòsit de la regulació de la successió dels impúbers als articles 425, 5-9 i 444.1 del Codi Civil de Catalunya: Una qüestió de tècnica legislativa i un modest homenatge a la figura de Ramon Coll i Rodés (1883-1948)».
  • - 15 de març 2011. Joan-Josep López Burniol «El notari Noguera: notes biogràfiques d’un notari socialment implicat».
  • - 5 d’abril 2011. José-Juan Ferreiro Lapatza: «Orden jurídico, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones».
  • - 26 d’abril 2011. Ignacio Sancho Gargallo: «El fair use como límite natural de los derechos de propiedad intelectual».
  • - 17 de maig 2011. Mullerat: «Els procediments judicials i arbitrals. Comparació entre el common law i el civil law: dos vehicles diferents però convergents».
  • - 24 de maig 2011. Pintó «L’apartat 2 de l’article 465-2 del CCC” vers els articles 28 i 34 de la Llei hipotecària».

  Necrològiques

  • - 29 març. Octavio Pérez-Vitoria a càrrec de Juan Córdoba Roda

  Actes especials

  - Primavera-estiu 2010. Conferències d’Acadèmics als actes de Commemoració del 50è aniversari de la Compilació organitzats per l’Il·ltre. Col·legi de Notaris de Catalunya

  - Juan-J. López Burniol: “L’impuls polític de la Compilació” (es publica més endavant formant part del número monogràfic (2010/4) de la RJC amb ocasió del Cinquantè aniversari de la Compilació)

  - Elias Campo Villegas. “Sobre los regímenes económico matrimoniales en Tortosa

  - Robert Follia Camps “Significat i importància de la Compilació”

  - 6 juliol 2010. Presentació del llibre de Ramon Mullerat Balmaña sobre: “International Corporate Social Responsability”

  - Notícia

  - Paraules del President

  - Novembre 2010. Revista Jurídica de Catalunya. Número monogràfic 2010/4 amb ocasió del Cinquantè aniversari de la Compilació

  - Josep-D. Guardia: “La Compilació del Dret Civil de Catalunya i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya”

  - Joan-Josep López Burniol “L’impuls polític de la Compilació”

  - Joan Bms. Vallet de Goytisolo: “En el Cinquantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya: Algunes reflexions i recordatoris”

  - Alegria Borrás: Quin hauria de ser erl paper del veïnatge civil en el Dret Interregional del futur?

  - Lluís Puig Ferriol: “L’evolució del fideïcomís”

  - Encarna Roca: “De la llegítima a la llegítima. De la pars hereditatis a la pars valoris”.

  • - 1 de desembre 2010 , acte d’atorgament del II Premi Puig Salellas al señor Joan Bms. Vallet de Goytisolo. Paraules de Lopez Burniol
  • - 14 desembre 2010 Homenatge Dr. Font. Paraules del President.
  • - 24 de febrero 2011, conferència del senyor Follía sobre «El nuevo derecho de familia en Cataluña. Análisis del Libro II de su Código Civil», a l’Academia Matritense del Notariado
  • - 1 març 2011. Publicació del Liber amicorum en homenaje al Prof. Dr. Luis Moisset de Espanés

  Treball del president Josep-D. Guàrdia Canela sobre «Notas sobre el albaceazgo en el Derecho civil de Catalunya» (?)

  • - 25 març 2011. Presentació a Cardona del llibre “Vida i pensament de Ramon Martí d’Eixalà”. Paraules del President
  • - 31 de maig 2011. Homenatge Sr. Jordi Bonet
  • - 13 de juliol 2011. Presentació llibre Amadeu Hurtado. Paraules President i Sr. Vendrell.

  * * *

  Curs 2011/12

  Sessió inaugural 27 octubre 2011

  • - Memòria Ramon Mullerat Balmaña
  • - Discurs de recepció Joan Egea Fernández: “Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya
  • - Contestació. Encarna Roca Trias
  • - Discurs del President

  Sessió de recepció 29.05.2012

  • - Discurs José Juan Ferreiro Lapatza: “La derrota del derecho”
  • - Contestació Juan Córdoba Roda
  • - Discurs del President

  Sessions obertes

  • - 15 novembre 2011
  • o Presentació de l’acte. President
  • o Presentació Ponent. Juan Córdoba Roda
  • o Gonzalo Rodríguez Mourullo: “El secreto de las comunicaciones entre el abogado y su defendido”

  Comunicacions

  • - 24 gener 2012. Ma. Eugenia Alegret. “Els terminis de la prescripció extintiva en el dret d’obligacions a Catalunya: una qüestió problemàtica”.
  • - 7 febrer 2012. Robert Follia: “La defensa de la persona en el llibre II del CCC: Mitjans per a la seva protecció”
  • - 21 febrer 2012. José Juan Ferreiro: “Concierto económico y pacto fiscal”
  • - 20 març 2012. Rafael Jiménez de Parga: “Los vocablos esenciales del artículo primero del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829”
  • - 17 d’abril 2012. Elias Campo; “Desencuentro en algunos regímenes económico-matrimoniales en Catalunya
  • - 8 de maig 2012. Pintó: “La reserva d’edificar, sobreelevar i subedificar al Codi Civil de Catalunya. Aïllament de figures afins: el dret de vol i el dret de superfície”.

  Necrològiques

  • - 13 desembre 2011. Josep Ma. Pou de Avilés per Agustín Luna Serrano
  • - 10 gener 2012. Joan Verger Garau per Robert Follia Camps
  • - 5 juny 2012. Angel Martínez Sarrión per Elias Campo Villegas

  Actes especials

  • - 13 novembre 2011. III Premi Puig Salellas a Pintó. Paraules President
  • - 24 novembre 2011. Acte homenatge a Joan Verger i Grau. Paraules de Follia (remissió a la Necrològica publicada en l’apartat anterior), Giner i Guàrdia.
  • - 15 maig 2012. Homenatge pòstum Vallet. Paraules President, Pintó, López Burniol, Ollé, Landelino Lavilla
  • - 14 juny2012. IV Premi Puig Salellas. Paraules de la premiada, Encarna Roca Trias (esperar a que les enviï amb caràcter definitiu)

  - 6 març 2012

  o Presentació de l’acte. Presidento Presentació Ponent. Ramon Mullerat Balmañao Manuel Olivencia Ruiz: “El arbitraje en España. Impacto de la ley de reforma 11/2011 de 22 de mayo”

  V

 • III2008
  III Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

  ÍNDICE

  ANNAL III

  ANNALS III

  Índex

  Publicació subvencionada per La Generalitat de Catalunya

  P R E S E N T A C I Ó


 • II2008
  II Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

  ÍNDICE

  ANNAL II
 • I2006
  I Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

  ÍNDICE

  ANNAL I

Los Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña dan cuenta de la actividad corporativa que tiene durante los cursos académicos. En los "Anales" se recoge información corporativa, el contenido de las sesiones públicas y solemnes, de las sesiones abiertas y de las sesiones ordinarias. Constan todas las comunicaciones presentadas en forma escrita. Se cierra con la información e intervenciones en actos especiales en los que han intervenido la Academia o algunos de sus miembros.

Actualmente se han publicado seis volúmenes de Anales.